Scene einer Vor-Ort-Veranstaltung

Willkommen zum Bürgerdialog

Zwischen dem 7. September und dem 18. Oktober hatten Sie bei unserem Online-Dialog die Möglichkeit, uns Ihre Meinung zu sagen: Wie stellen Sie sich die Lausitz von morgen vor? Wir haben Ihnen dieselben Fragen gestellt, die wir auf den Dialogveranstaltungen gestellt haben – auf insgesamt sechs Sprachen.

Noch 0 Min.
100 Kommentare

Kapitelübersicht

Niedersorbische Version

Witajśo na bergaŕski dialog – Wašo měnjenje jo pšašane

Powědajśo sobu! Wobźělśo se pśi wugótowanju wjeźecego pśikłada za Łužycu.

Z wjele Łužycanaŕkami a Łužycanarjami smy se južo w lěśu na wěcej ako 50 informaciskich stojnicach w cełej Łužycy rozgranjali. Ceło jasne: Su južo wjele rozmyslowali wó pśichoźe našogo regiona a pśinjase wjeliku licbu wšakorakich temow a idejow sobu. Něnto, mjazy 7. septembrom 2019 a 18. oktobrom 2019, móžośo Wy swóje ideje a temy aktiwnje pśinosowaś pśi wuwiśu wjeźecego pśikłada (Leitbild) za Łužycu!

Comy zgromadnje z Wami wizije za Łužycu zběraś a zgóniś, co su z Wašogo wiźenja nejwažnjejše temy pśichoda. How su Waše ideje pšašane. Wuměńśo se a zwěsććo, co druge Łužycanaŕki a Łužycanarje wó swójom regionje mysle. Snaź namakajośo zgromadnosći? Snaź pak maśo teke hynakšu, nowu ideju abo Wam jo druga tema wósebnje wažna, ako njejo se hyšći naspomnjeła.

Samske pšašanja, ako namakajośo dołojce, stoje w srjejźišću zarědowanjow za bergarjow w septembrje. Na te pśepšosyjomy pśipadnje wuzwólone bergaŕki a bergarje, ako zgromadnje twórje prěcny rěz łužyskego wobydlaŕstwa. Wše pśinoski – how, online,  a na zarědowanjach zběrane – twórje gromaźe zakład za centralne temy pśichoda. Toś te su ramik za dalšny dialog wokoło wugótowanja wjeźecego pśikłada za Łužycu wót zymy 2019/2020. Ze swójimi pśinoskami how móžośo pótakem sobu póstajaś, kake temowe śěžyšća změjo wjeźecy pśikład. Togodla: Diskutěrujśo sobu!

Za nas resp. za pśiducny wjeźecy pśikład za Łužycu jo wažne, až pó móžnosći wjele Łužycanaŕkow a Łužycanarjow swóje pśedstajenja pśinosujo. Pósrědniśo pótakem rad toś tu website  swójim pśijaśelam, kolegam a familiji dalej!

Waše pśinoski a komentary su za wšykne woglědaŕki a woglědarje boka widobne. Registrěrujśo se jadnorje a na njekomplicěrowanu wašnju, aby se wobźělili. Za zawěsćenje fairneje a konstruktiwneje diskusije, pšosymy Was, aby se pó našych zaźaržańskich pšawidłach (Netiquette) měli.

Njemusyśo na kužde pšašanje wótegroniś. Dosega, gaž wótegronijośo na te, ku kótarymž maśo spontanje někaku mysl. Móžośo teke pózdźej hyšći do diskusije zapśimjeś. Pšašanja budu až do 18. oktobra za Was online.

MÓJA ŁUŽYCA (2 Kommentare)

Łužyca jo Waš dom, Waša domownja. Ale kužda a kuždy wót Was ma ceło swójski wobraz „swójeje“ Łužyce. Comy zgromadnje z Wami Waše wobraze Łužyce zezběraś. My myslimy: Łužyca jo wjeleraka! Pšašamy se: Su zgromadnosći? A kake rozdźěle a wósebnosći dajo? Wy sćo pšašane:

1. Co jo za Was Łužyca?

2. Co wóznamjenijo za Was žywjenje we Łužycy?

ŁUŽYCA PŚICHODA (2 Kommentare)

Łužyca se změnja – nic akle wót corajšnego. Wjele jo se južo změniło, wjele se hyšći gibjo. Z wjeźecym pśikładom za Łužycu comy twóriś wiziju, kak móžo a dej se Łužyca – teke Waša Łužyca – w pśichoźe dalej wuwijaś. Wjeźecy pśikład buźo z tym orientacija za wusměrjenje strukturneje politiki pśichoda, stakim móžo twóriś ramik za to, kake wobłuki budu se w pśiducych 20 lětach financielnje spěchowaś. Comy, až Wy sw&oacut...

Póglědajśo hyšći raz na swójo wótegrono na pjerwjejšne pšašanje 5. K tomu comy wěźeś:

6. Cogodla jo Wam toś ta tema wósebnje wažna za pśichod Łužyce?

7. Cogodla jo Wam wósobinski ta tema wažna?

8. Cogodla jo ta tema wósebnje wažna za pśichod Łužyce cełkownje?